Team Kinderboerderij
Kinderboerderij De Kerkestee
Plattendijk 1  3224 AV Hellevoetsluis 0181 311484
 Kinderboerderij De Kerkestee - Copyright 2021
Kinderboerderij De Kerkestee
ANBI Algemene gegevens Naam ANBI:        Stichting tot behoud van de kinderboerderij De Kerkestee Oprichting:          Stichting tot behoud van de kinderboerderij De Kerkestee is  11 oktober 2011   opgericht ten overstaan van notaris Mr. W.A. Blok te Hellevoetsluis K.v.K:                    53730208 Fiscaal nummer: 8509.93.532 E-Mail:               info@dekerkestee.nl Website:            www.dekerkestee.nl Bank: NL41RABO0166176710 Postadres:       Tolweg West 3, 3222 AK Hellevoetsluis                                                                                                          Bestuurssamenstelling Voorzitter:         Evert Hendrik Taal Secretaris:        Willem Boot penningmeester: Bert de Kort                                                                                                                                                                                                                                        Doelstelling Stichting tot behoud van de kinderboerderij De Kerkestee heeft ten doel: 1. Met behulp van zowel financiële middelen als middelen in natura, projecten en activiteiten te ontwikkelen, te ondersteunen en/of te realiseren ten behoeve van de kinderboerderij De Kerkestee; 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel met alle wettige middelen te verwezenlijken. Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Activiteiten/beleid De activiteiten van de stichting richten zich op de inzameling/verkrijging van financiële middelen in de vorm van sponsoring, donaties en giften met als hoofddoel de financiële ondersteuning van de vereniging kinderboerderij De Kerkestee" te Hellevoetsluis . De vereniging kinderboerderij De Kerkestee is voor de exploitatie en het beheer van de kinderboerderij geheel afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Financiële ondersteuning door de stichting aan de vereniging kinderboerderij De Kerkestee is uitsluitend gericht op de blijvende instandhouding van kinderboerderij De Kerkestee. Financiële verantwoording Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Voor de staat van baten en lasten over de boekjaren 2011 tot en met 2018 wordt verwezen naar bijlage 1.   Bijlagen 1. Financieel overzicht over de jaren 2019 tot en met 2020 2. Financieel overzicht over de jaren 2017 tot en met 2019 3. Financieel overzicht over de jaren 2014 tot en met 2016 4. Financieel overzicht over de jaren 2011 tot en met 2013